[1]
Gesang Wangdui, Solang Baima, Li Yuerui, Ci Yang, Ciren Luobu, Chen Huang and Zhu Ying 2023. Three cases of GERD treated by endoscopic cardiac constriction in Tibetan District County Hospital. Medical Research. 5, 3 (Oct. 2023).