(1)
Gesang Wangdui; Solang Baima; Li Yuerui; Ci Yang; Ciren Luobu; Chen Huang; Zhu Ying. Three Cases of GERD Treated by Endoscopic Cardiac Constriction in Tibetan District County Hospital. MRHK 2023, 5.