Chuyu XIE, Hujie ZHANG, Fei YU, Wenfeng HUANG, Yaoliang ZHOU, Zhifeng MO, & Xiaoxing LIAO. (2022). Mind Mapping as a New Strategy to Improve Cardiopulmonary Resuscitation Learning for Medical Interns. Medical Research, 4(2), 1–7. https://doi.org/10.6913/mrhk.040201