HUANG, Shan, Xuehua CHEN, Yaqun WANG, Mengyuan ZHU, Weichao LI, and Xiaofen PAN. 2022. “High Level of SMN1 in Esophageal Cancer Predicts Poor Prognosis: An Analysis Based on TCGA Data”. Medical Research 4 (3). https://doi.org/10.6913/mrhk.040302.