DUAN, Shaoqiang, Xing LIU, Tao LIU, Xu WANG, Guangliang LI, Taizhong CHEN, and Bo LIU. 2022. “Surgical Treatment of UPJO With Pyelonephrosis in Children”. Medical Research 4 (3). https://doi.org/10.6913/mrhk.040310.