YUAN, Huijie, Lina QIN, Yonghong ZHU, Ying DING, Wei ZHAO, Chaohong LI, Hongbo ZHANG, Jichang WANG, Xi SUN, and Shuying LIU. 2022. “The Application of Student-Centered Online and Offline Blended Teaching Model in Histology and Embryology”. Medical Research 4 (3). https://doi.org/10.6913/mrhk.040311.